Verklaring van registratie

Het bestuur van de Stichting Normering Arbeid verklaart dat door een geaccrediteerde inspectie-instelling is vastgesteld dat

ElektroRail | Arnhem

voldoet aan de normen zoals vastgelegd in het Handboek Normen SNA en is opgenomen in het Register Normering Arbeid.

Het register is te raadplegen op www.normeringarbeid.nl.

Deze verklaring is alleen geldig in combinatie met een actuele vermelding in het register. Het register is hierin te allen tijde leidend. Aanpassingen in het register vinden dagelijks plaats.

Wij leiden mensen op

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent hierbij:

ElektroRail | Utrecht

als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. 2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

uneto-vni-lid_CERT

Verklaring lidmaatschap

Hiermee verklaart ondergetekende dat

ElektroRail | Arnhem

lid is van UNETO-VNI sinds: 16-04-2018 en staat ingeschreven onder nummer 367144.

CO2 Prestatieladder

De wereld is in beweging. Niet alleen is dit te zien in de verandering van het klimaat, maar ook de visie van de samenleving over hoe we horen te leven is in verandering. We vinden het steeds gewoner worden om in ons dagelijks leven rekening te houden met het milieu en CO2-uitstoot. Elektrorail vindt het niet meer dan vanzelfsprekend om hier een voortrekkersrol in te spelen. Dat wij actief met deze ambitie bezig zijn, valt duidelijk te zien binnen en buiten de organisatie.

In het jaarverslag rapporteren we over de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Dit jaarverslag vormt een stimulans om bij voortduring te werken aan de realisatie van de CO2-reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2. Tevens geven wij graag inzicht in ons Energiemeetplan voor 2021.

Sector- en keteninitiatief

ElektroRail heeft ervoor gekozen om aan te sluiten bij het sectorinitiatief ‘Nederland CO2-neutraal’. Een platform van ruim 200 leden voor het MKB, grote bedrijven en overheden. Zij inspireert haar leden om duurzaam te ondernemen door middel van workshops over actuele thema’s, te netwerken en kennis en bruikbare tips te delen waarmee de leden direct aan de slag kunnen.

Door deel te nemen aan dit initiatief verwachten wij meer inzicht te krijgen in ons duurzaam ondernemen en hopen wij zodoende actief bij te kunnen dragen aan de CO2-reductie om zo ook onze doelstellingen te behalen.

Onze doelstellingen zijn:
• Elektrorail wil in 2022 de uitstoot in scope 1 met 1,5% reduceren.
• Elektrorail wil in 2022 de uitstoot in scope 2 met 5 % reduceren.

Benieuwd wat de CO2 prestatieladder inhoudt? Kijk op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO): SKAO C02

Jaarverslag CO2 2020
2021 Energiemeetplan